Komparycja umowy

Komparycja umowy – jak oznaczyć strony umowy?

5
(78)

Komparycja to początkowa część umowy zawierająca odpowiednie oznaczenie stron. Ma ona duże znaczenie, dlatego wymaga dobrego przygotowania. Dlaczego oznaczenie stron umowy jest tak ważne? Wpływa ono na jej skuteczność oraz stanowi zabezpieczenie naszych interesów.

Co to jest komparycja umowy?

Dobrze przygotowana umowa jest kluczem do sukcesu. Dokument tego typu stanowi podstawę współpracy. Jeśli jest wadliwie skonstruowany, np. oznaczenie stron umowy nie jest odpowiednie, istnieje duże ryzyko wystąpienia trudnych do rozwiązania problemów. Większość osób chce ich uniknąć, tym bardziej że konsekwencje bywają dotkliwe nie tylko pod względem prawnym, ale też biznesowym i finansowym. 

Komparycja umowy – prawidłowe oznaczenie stron umowy

Poprawne oznaczenie stron umowy jest kwestią podstawową, której należy poświęcić dużo czasu. W teorii wydaje się, że wskazanie stron jest rzeczą prostą, niemniej jednak praktyka pokazuje, że komparycja umowy w wielu przypadkach nie spełnia określonych wymagań. Jeśli już na początku dokumentu widać pewne braki, można domniemywać, że jest ich więcej. Nieprofesjonalnie sporządzona umowa niesie za sobą duże ryzyko. Zdecydowanie lepiej, aby komparycja, a także dalsza część umowy, zostały przygotowane przez doświadczonego prawnika. Choć w Internecie nie brakuje przykładów i gotowych, darmowych wzorów, trzeba pamiętać, że nie są one pozbawione błędów.

Można się nadziać. Uważaj na komparycję umowy.

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zweryfikować swojego kontrahenta. Odpowiednie oznaczenie stron umowy, które jest wymogiem, niejako wymusza dokładne sprawdzenie danego podmiotu. Im więcej szczegółów dotyczących kontrahenta znajdzie się w dokumencie, tym lepiej zabezpieczone są Twoje interesy. Jak najprościej zdefiniować stronę umowy? To podmiot, którego prawa i obowiązki są określone w dokumencie. Może nim być m.in. osoba fizyczna oraz osoba prawna.

Dobra komparycja umowy jest nieoceniona, dlatego nie można ignorować tej części dokumentu. Przed jego podpisaniem warto zawsze zweryfikować, czy oznaczenie stron umowy jest poprawne. W dokumencie powinny znajdować się m.in. dane obejmujące numery PESEL, NIP czy KRS, w zależności od tego, kto jest stroną. Dobra komparycja uwzględnia też formę prawną prowadzonej działalności, ale nie tylko.

Prawidłowe oznaczenie stron umowy – komparycja umowy

Komparycja umowy sp. z o.o. – przykład

XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 1 lok. 1, 00-000 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000123456, NIP 5250000000, REGON 000000000, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych,

Komparycja umowy dla jednoosobowej działalności gospodarczej – przykład

Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą ABC Jan Kowalski, ul. Puławska 1 lok. 1, 00-000 Warszawa, NIP 5250000000, REGON 111111111, PESEL (opcjonalnie) 8xxxxxxxxxx

Komparycja umowy – podstawa prawna

Art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Art. 20 ust. 2 i 3 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Przedsiębiorca umieszcza w oświadczeniach skierowanych w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres.

Art. 34 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane: 1) firmę lub nazwę; 2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności; 3) siedzibę i adres; 4) NIP; 5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 78

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *