nda

Czym jest umowa NDA i dlaczego warto ją podpisywać?

4.9
(66)

Umowa NDA (ang. Non Disclosure Agreement) jest umową pomiędzy stronami, która ma na celu zapewnienie ochrony informacji, które nie mogą być ujawnione. W przypadku ujawnienia tych chronionych informacji, druga strona może powołać się na niniejszą umowę o poufności NDA i zażądać od strony otrzymującej odszkodowania. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad znaczeniem umowy o zachowaniu poufności?

Umowa NDA, czyli umowa o poufności

Umowa NDA, czyli umowy o zachowaniu poufności są najczęściej podpisywane już na etapie przedprojektowym, pomiędzy stronami, które rozważają podjęcie współpracy w zakresie potencjalnego projektu, do którego realizacji może dojść w przypadku podjęcia decyzji o współpracy. Informacje poufne są wtedy udostępniane przez stronę ujawniającą w celu zaplanowania przyszłych relacji biznesowych. Jeśli jednak do współpracy z jakiegoś powodu nie dojdzie i negocjacje handlowe zakończą się fiaskiem, zawsze warto zabezpieczyć informacje poufne będące tajemnicą przedsiębiorstwa. Strony wymieniają podczas spotkań strategiczne informacje oraz bardzo często wrażliwe dane. Rozmowy te mogą jednak zakończyć się bez finalnego zawarcia umowy. W konsekwencji, umowa NDA zabezpiecza wymianę informacji poufnych bez ryzyka podjęcia przez partnera działań niezgodnych z regułami konkurencji. Zawsze warto zadbać o jak najszerszą ochronę tych informacji.

Czym są informacje poufne?

Informacje poufne to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Informacjami poufnymi są w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i informacje dotyczące realizowanych projektów.

Strony umowy NDA

Strona otrzymująca to strona umowy pozyskująca informacje poufne drugiej strony umowy. Strona ujawniająca najczęściej zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji poufnych, w celach innych niż wynikających w umowie NDA, niepowielania ich oraz nieprzekazywania i nieujawniania osobom trzecim. Zobowiązanie to obejmuje także informacje pozyskane przed dniem zawarcia umowy NDA.

Strona ujawniająca to strona umowy, która ujawnia informacje poufne lub której informacje poufne są pozyskiwane.

Jednostronna i dwustronna umowa NDA

Umowa o zachowaniu poufności jest najczęściej umową jednostronną lub umową dwustronną. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wybrać najbardziej odpowiednią formę umowy NDA.

Umowa jednostronna to umowa, która pozwala jednemu z podmiotów na przekazywanie informacji tylko jednej stronie umowy. W tym przypadku tylko jedna z dwóch stron umowy podlega obowiązkowi zachowania poufności. Ten rodzaj umowy jest często stosowany w negocjacjach handlowych. Umowa dwustronna natomiast nakłada obowiązek zachowania poufności na obie strony umowy N.

Umowa NDA a kary umowne

Umowa o zachowaniu poufności może przewidywać również system kar pieniężnych w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku. W tym przypadku strona, która nie wywiązuje się z umowy NDA, ponosi odpowiedzialność finansową za każde naruszenie poufności. Strony umowy NDA mogą dowolnie ustalać kary umowne poprzez klauzulę kar umownych, która określa stałą kwotę do zapłaty na rzecz drugiej strony.

Szkoda rzeczywista a utracone korzyści

Jeśli w postanowieniach końcowych znajdziesz zapis, że strony umowy odpowiadają za naruszenie poufności wyłącznie w granicach straty rzeczywistej lub szkody rzeczywistej, oznacza to, że wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści. Jest to bardzo korzystny zapis dla strony pozyskującej informacje poufne od zamawiającego.

Strony umowy mogą wspólnie ustalić sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporu związanego z ujawnieniem informacji poufnych. Najczęściej wybierany jest sąd właściwy miejscowo dla strony pozwanej.

Podsumowując, do tematu sporządzenia umowy o zachowaniu poufności powinno podchodzić się bardzo poważnie. Jeśli masz wystarczającą wiedzę prawną, możesz spróbować samodzielnie sporządzić swój wzór umowy NDA. Najczęściej warto jednak skorzystać z usług kancelarii prawnej lub zastanowić się nad zakupem gotowego wzór umowy NDA stworzonego przez doświadczonego prawnika.

Informacje zamieszczone na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólnych wytycznych. Nie stanowią one porady prawnej i nigdy nie należy ich tak traktować. Podkreślamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie samodzielnej szczegółowej analizy sytuacji lub skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. 

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 4.9 / 5. Liczba głosów: 66

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *