Umowa o współpracy z programistą – pobierz wzór umowy

5
(456)

Umowa o świadczenie usług programistycznych jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych umów w branży IT. Jest to umowa starannego działania (umowa zlecenia), w której wykonawca nie odpowiada za efekt prac, a za profesjonalne, rzetelne i staranne świadczenie usług IT. Wykonawca odpowiada przy tym za całą merytoryczną i organizacyjną część projektu realizowanego dla klienta, tj. musi czuwać nad dobrym dobraniem zespołu, za który odpowiada, nad harmonogramem prac i współdziałaniem z zamawiającym. Z drugiej strony zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w cyklach miesięcznych. W zamian za to w każdej chwili może umowę wypowiedzieć, dzięki czemu zyskuje pewną elastyczność. Jak powinna wyglądać umowa o świadczenie usług z programistą?

Umowa o świadczenie usług z programistą

Co powinno znaleźć się w modelowej umowie na świadczenie usług programistycznych? Przy tworzeniu takiego rodzaju kontraktu nie można zapomnieć o:

  • dobrym określeniu przedmiotu umowy,
  • opisaniu zasad współpracy,
  • wskazaniu zasad wyliczania wynagrodzenia,
  • ew. określeniu zasad odpowiedzialności i kar umownych,
  • postanowieniu dot. własności intelektualnej,
  • postanowieniu o poufności,
  • postanowieniu o zakazie zatrudniania pracowników firmy body leasingowej,
  • postanowieniu o ochronie danych osobowych.

Umowa o współpracy z programistą wzór

Wzór umowy o współpracy z programistą możesz zamówić w sklepie dostępnym na blogu Umowy w IT. Szablon zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które powinny zostać poruszone w umowie o świadczenie usług programistycznych przez programistę.

umowa o świadczenie usług z programistą

Umowa ramowa z programistą wzór

We wspomnianym wcześniej sklepie internetowym znajdziesz również wzór umowy ramowej o współpracy z programistą, który możesz zastosować zarówno w sytuacji gdy strony umowy nie znają końcowego rezultatu prac i rozliczają się na podstawie przepracowanego czasu (time and material), jak i w sytuacji gdy ustalona jest szczegółowa specyfikacja zlecanych programiście prac.

umowa ramowa z programistą

Przedmiot umowy o współpracy z programistą

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie wykonawcy do świadczenia konkretnie wymienionych usług np. z zakresu programowania, czy nawet z zakresu programowania w danym języku, w określonym czasie. Z drugiej strony zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za te usługi.

Do tematu przedmiotu umowy o świadczenie usług w sektorze IT można podejść także szerzej i określić szerszy zakres usług wraz ze wskazaniem wymiaru czasowego ich świadczenia. Takie rozwiązanie może być przydatne w sytuacji gdy wykonawca ma zrealizować większy projekt na rzecz zamawiającego, który wymaga zaangażowania osób z różnymi specjalizacjami.

Zasady współpracy w umowie współpracy z programistą

W tym punkcie umowy na świadczenie usług strony mogą ustalić zasady współdziałania podczas realizacji projektu IT. Do takich zasad może należeć obowiązek udzielania informacji przez zamawiającego, dostępność personelu zamawiającego czy też udostępnienie infrastruktury zamawiającego na rzecz wykonawcy. Należy także określić zasady komunikacji stron oraz zasady wymiany personelu wykonawcy świadczącego usługi w imieniu wykonawcy.

Wynagrodzenie w umowie na świadczenie usług programistycznych

W tym elemencie strony umowy na świadczenie usług programistycznych powinny jasno określić na jakich zasadach będą dokonywały rozliczeń. Chodzi oczywiście m.in. o ustalenie wysokości stawki godzinowej lub dziennej za pracę danego specjalisty ze strony wykonawcy. Zamawiający zazwyczaj płaci więc na rzecz wykonawcy wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów zamówionych godzin prac danego specjalisty, oraz jego stawki godzinowej.

Odpowiedzialność i kary umowne w umowie o świadczenie usług programistycznych

Ta część umowy na świadczenie usług programistycznych jest bardzo ważna szczególnie dla wykonawców (tj. firm świadczących usługi programistyczne) z uwagi na to, że w standardowej umowie na świadczenie usług wykonawca nie odpowiada za efekt prac. Sprawuje co prawda nadzór merytoryczny nad swoimi pracownikami ale odpowiada za to aby usługi były świadczone w sposób odpowiadający starannemu działaniu.

Dlatego dobrze jest wprost wskazać, że wykonawca nie udziela gwarancji na prace powstałe w wyniku realizacji umowy, nie odpowiada za te prace oraz nie odpowiada za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez wyniki tych prac.

Własność intelektualna w umowie na świadczenie usług programistycznych

Standardową klauzulą w ramowych umowach ramowych o świadczenie usług programistycznych jest postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych przez programistów. Firma wytwarzająca oprogramowanie powinna więc zadbać aby takie prawa otrzymywać od swoich programistów aby następnie móc je skutecznie przenieść na zamawiającego. Więcej o własności intelektualnej możesz przeczytać w tym artykule.

Poufność i zakaz zatrudniania i dane osobowe w umowie na świadczenie usług programistycznych

Jeśli strony nie podpisały odrębnej umowy o zachowaniu poufności należy zadbać o tę kwestię w treści umowy na świadczenie usług programistycznych, tj. wskazać co strony rozumieją poprzez informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wskazać zasady zachowania poufności i ew. wyłączenia o tego zobowiązania. Z uwagi na to, że kluczowym zasobem każdej firmy zajmującej się realizacją projektów IT i wytwarzaniem oprogramowania są jej specjaliści, zamawiający zazwyczaj zobowiązuje się do niezatrudniania na jakiejkolwiek podstawie personelu wykonawcy przez ustalony okres.

Umowa na świadczenie usług programistycznych powinna także precyzować zasady ochrony danych osobowych.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 456